Monday, August 21, 2006

Fig. 18Hana no iro wa
utusuri ni keri na


O hana.